CROWD1 - kār tlād kherụ̄x k̄h̀āy rạb ngein kạb xæ ph mụ̄x t̄hụ̄x

bris̄ʹạth k̀xtậng k̄hụ̂n nı deụ̄xn mkrākhm 2562 Crowd1 pạccubạn pĕn h̄nụ̀ng nı bris̄ʹạth kherụ̄x k̄h̀āy thī̀ teibto rĕw thī̀s̄ud thạ̀w lok p̣hāynı h̄nụ̀ng chạ̀wmong h̄lạngcāk kār reìm t̂n k̄hxng bris̄ʹạth s̄māchik 1,000 khn dị̂ lng thabeīyn nı kẁā 45 pratheṣ̄ p̣hāynı deụ̄xn mīnākhm 2563 f̄ūng chn 1 mī s̄māchik mākkẁā 3.5 L̂ān khn meụ̄̀x plāy deụ̄xn mes̄ʹāyn cảnwn s̄māchik pheìm k̄hụ̂n pĕn 4,725,000 rāy cāk por mo chạ̀ nphi ṣ̄es̄ʹ CEO dị̂ ch̀wy s̄r̂āng Spotify læa Uber læ̂w txn nī̂ k̄heā thảngān r̀wm kạb Crowd1 nı d̂ān kār lèn kem mụ̄x t̄hụ̄x kem so cheīy l læa e-sports pạccubạn pĕn tlād thī̀ teibto rĕw thī̀s̄ud kār chı̂ xinthexr̒nĕt bn mụ̄x t̄hụ̄x/ s̄mā r̒th fon thạ̀w lok pheìm k̄hụ̂n xỳāng rwdrĕw læa khād ẁā ca mākkẁā 95% nıpī 2019! Crowd1 nận thạns̄mạy s̄emx kuỵcæ s̄ū̀ khwām s̄ảrĕc kạb kār tlād Crowd1 læa kherụ̄x k̄h̀āy xxnlịn̒ khụ̄x kār chı̂ thekhnoloyī l̀ās̄ud pheụ̄̀x s̄r̂āng ṭhurkic thī̀ thuk khn k̄hêācı dị̂ xỳāng rwdrĕw kār tlād læa kherụ̄x k̄h̀āy xxnlịn̒ k̄hxng Crowd1 yạng h̄ı̂ rāngwạl kæ̀ s̄māchik Crowd1 thuk khn d̂wy kār s̄r̂āng p̄hl kảrị læa rāy dị̂ cāk khwām s̄ảrĕc k̄hxng næwkhid p̣hāynı læa p̣hāynxk k̄hxng p̄hū̂ chı̂ thī̀ Crowd1 s̄āmārt̄h nả s̄enx dị̂ s̄ìng nī̂ mī p̄hl t̀x s̄māchik thī̀ mị̀ dị̂ chı̂ ngān læa mī kār chı̂ ngān xyū̀ kār phạtʹhnā tlād nı tlād kem pĕn pị xỳāng rwdrĕw rwdrĕw læa mī k̄hnād h̄ıỵ̀ māk s̄r̂āng rāy dị̂ reụ̄̀xy «læa lng thabeīyn wạn nī̂ doy chı̂ pùm s̄ī dæng d̂ān l̀āng h̄rụ̄x khuṇ t̂xngkār k̄ĥxmūl pheìmteim? Cāk nận x̀ān t̀x!

S̄r̂āng kherụ̄x k̄h̀āy xxnlịn̒ thạ̀w lok 100% d̂wy p̄hlitp̣hạṇṯh̒ dicithạl læa kār tlād bæb phạnṭhmitr

Crowd1 dị̂ s̄r̂āng rabb thī̀ mị̀ h̄emụ̄xn khır s̄ảh̄rạb kār khelụ̄̀xnh̄ịw radạb lok thī̀ yìng h̄ıỵ̀ thī̀s̄ud reā dị̂ peid kār k̄hêāt̄hụng s̄ảh̄rạb thuk khn s̄māchik Crowd1 thuk khn s̄āmārt̄h k̄hêāt̄hụng p̄hlitp̣hạṇṯh̒ læa brikār s̄ud phiṣ̄es̄ʹ thī̀ phạnṭhmitr nı kherụ̄x k̄hxng reā mxb h̄ı̂ mị̀ ŝả pt̩iwạti læa ng̀āy māk rūp bæb kār tlād Crowd1 pĕn wiṭhī thī̀ thrng phlạng thī̀s̄ud nı kār s̄r̂āng ṭhurkic kherụ̄x k̄h̀āy xxnlịn̒ thī̀ khey mī mā læa pĕn phæltfxr̒m kār tlād xxnlịn̒ dicithạl thī̀ thrng phlạng thī̀s̄ud nı lok phæ̆khkec kār ṣ̄ụks̄ʹā thậngh̄md k̄hxng Crowd1 rwm t̄hụng bạtr kảnạl phr̂xm widīxo læa rūp bæb kār ṣ̄ụks̄ʹā xụ̄̀n «thī̀ nả s̄enx bn Mygrithub.Com s̄māchik thậngh̄md k̄hxng Crowd1 yạng s̄āmārt̄h k̄hêāt̄hụng khorngkār bæ̀ngpạnp̄hl kảrị thī̀ mị̀ h̄emụ̄xn khır rāngwạl C1 læa rabb bonạs̄ thī̀ k̄hæ̆ngkær̀ng thī̀s̄ud thī̀ khey mī nı kherụ̄x k̄h̀āy xxnlịn̒ thī̀ prạb tæ̀ng s̄ảh̄rạb kār tlād Crowd1 læa p̄hlitp̣hạṇṯh̒ kem læa kem dicitxl chı̂ xokās̄ nī̂! Mī h̄lāy kem thī̀ lèn xxnlịn̒ mị̀ ẁā ca pĕn kem h̄æ̀ng xokās̄ kem p̄hcỵ p̣hạy kem xæ̆ khchạ̀n h̄rụ̄x kem wāngp̄hæn mị̀ ẁā ca pĕn thorṣ̄ạphth̒ mụ̄x t̄hụ̄x phī sī phel y̒s̄ techạ̀ n h̄rụ̄x thorthạṣ̄n̒ Crowd1 pĕn bris̄ʹạth ræk thī̀ h̄ı̂ rāy dị̂ s̄erim kạb khuṇ nı wiṭhī thī̀ ng̀āy læa rākhā mị̀ phæng næwkhid k̄hxng Crowd1 nận yxd yeī̀ym māk h̄āk khuṇ t̂xngkār s̄r̂āng kherụ̄x k̄h̀āy thạ̀w lok thī̀ thuk khn s̄āmārt̄h s̄r̂āng rāy dị̂ læa reìm t̂n ṭhurkic khuṇ s̄āmārt̄h reìm t̂n dị̂ nı mị̀ kī̀ nāthī!

Kār tlād bæb Crowd1

rāngwạl C1 ca mī h̄ı̂ nı ch̀wng Crowd1 k̀xn peid tạw thèānận d̂wy kār teibto k̄hxng kherụ̄x k̄h̀āy Crowd1 k̄hxng khuṇ xeng s̄māchik thuk khn ca s̄āmārt̄h dị̂ rạb rāngwạl thī̀ dī nı rāngwạl C1 k̄hxng phwk k̄heā rāngwạl h̄el̀ā nī̂ s̄āmārt̄h rạb dị̂ thuk wạn phuṭh doy kd pùm thī̀ bæ̆ khxxffiṣ̄ nxkcāk nī̂ yạng chı̂ kạb s̄māchik thī̀ mị̀ dị̂ chı̂ ngān

Phlạng læa phlạng h̄æ̀ng kār næanả

kār tlād bæb f̄ūng chn dị̂ rạb kār phis̄ūcn̒ læ̂w ẁā thảngān dị̂ t̄ĥā khuṇ rwm kār tlād kherụ̄x k̄h̀āy læa phlạng kār næanả læa pras̄b khwām s̄ảrĕc r̀wm kạn kạb p̄hū̂khn nạb l̂ān thạ̀w lok xuts̄āh̄krrm khād ẁā ca dụngdūd mākkẁā h̄nụ̀ng r̂xy l̂ān khn thuk xỳāng t̄hūk tid tậng xỳāng s̄mbūrṇ̒ læa phr̂xm chı̂ ngān

Nī̀ khụ̄x krabwnkār:

Khuṇ s̄āmārt̄h lng thabeīyn frī kạb Crowd1 læa thds̄xb pĕn welā 10 wạn nī̀ khụ̄x raya welā thī̀ pùm k̄hxng khuṇ yạng khng pĕn s̄ī dæng læa yạng mị̀mī rāngwạl C1 ley s̄ìng thī̀ dī thī̀s̄ud thī̀ khwr thả khụ̄x tidt̀x c̄hạn doy rĕw thī̀s̄ud pheụ̄̀x h̄ı̂ c̄hạn s̄āmārt̄h s̄nạbs̄nun khuṇ læa khuṇ rū̂ wiṭhī dảnein kār t̀x læa c̄hạn s̄āmārt̄h txb khảt̄hām k̄hxng khuṇ thậngh̄md reā mī kār thor thạ̀w lok nı h̄lāy pratheṣ̄ sụ̀ng reā xṭhibāy rāy laxeīyd rūp bæb ṭhurkic k̄hxng reā bạỵchī k̄hxng khuṇ peid chı̂ ngān doy sụ̄̂x phæ̆khkec kār ṣ̄ụks̄ʹā thī̀ lĕk thī̀s̄ud sụ̀ng mī mūlkh̀ā€ 99 nı welā deīywkạn khuṇ ca dị̂ rạb kh̀ā€ 99 thī̀ reīyk ẁā"rāngwạl C1" nı cảnwn 50 khanæn sụ̀ng khuṇ s̄āmārt̄h dū dị̂thī̀ s̄ảnạkngān d̂ān h̄lạng h̄lạngcāk kār lng thabeīyn nı wạn phuṭh t̄hạd pị khuṇ s̄āmārt̄h rạb bonạs̄ k̂xn ræk - tām thī̀ xṭhibāy wị̂ k̄ĥāng t̂n læ̂w thuk wạn phuṭh h̄āk khuṇ t̂xngkār s̄r̂āng kherụ̄x k̄h̀āy læa s̄r̂āng thīm h̄rụ̄x s̄r̂āng rāy dị̂ pheìmteim d̂wy Crowd1 khuṇ t̂xng mī khả næanả nı"k̄hā" (k̄hwā + ŝāy) sụ̀ng s̄āmārt̄h lng thabeīyn p̄h̀ān lingk̒ x̂āngxing k̄hxng khuṇ rabb thảngān r̀wm kạb rabb lek̄h ṭ̄hān s̄xng

khuṇ s̄āmārt̄h lng thabeīyn doy chı̂ pùm s̄ī dæng nī̂ khuṇ t̂xng mīchụ̄̀x fæntāsī rh̄ạs̄ p̄h̀ān t̂xng mī xỳāng n̂xy 8 tạw xạks̄ʹr tạw xạks̄ʹr tạw phimph̒ h̄ıỵ̀ 1 tạw xạks̄ʹr tạw phimph̒ lĕk 1 tạw læa xāc mī tạwlek̄h læa tạw xạks̄ʹr phiṣ̄es̄ʹ

Reīyb ng̀āy læa reīyb ng̀āy

r̀wm pĕn s̄̀wn h̄nụ̀ng k̄hxng næwkhid Crowd1 thī̀ yxd yeī̀ym nī̂ khảk̄hwạỵ k̄hxng reā: "Mị̀mī xarị thī̀ pĕn pị mị̀ dị̂" Crowd1 xyū̀ nı yurop thī̀ mī s̄ảnạk phimph̒ khuṇ s̄āmārt̄h khād h̄wạng 5 bonạs̄ læa sexr̒phịrs̄̒ thī̀ tæk t̀āng kạn s̄ảh̄rạb rāngwạl C1 chảra ngein bæb reī yl thịm̒ mị̀mī kh̀ā chı̂ c̀āy nı kār tidtām rāy deụ̄xn Miggster, Affilgo læa Epic1 Lotto rwm t̄hụng phụ̄̂nthī̀ thī̀ ǹā tụ̄̀ntên xīk 3 h̄æ̀ng thī̀ wāngp̄hæn wị̂ cnt̄hụng deụ̄xn kạnyāyn 2563

CROWD1 - kherụ̄x k̄h̀āy xxnlịn̒

reā kảlạng peid tạw porkærm phạnṭhmitr s̄ảh̄rạb xuts̄āh̄krrm kem læa khwām bạntheing læa khuṇ s̄āmārt̄h pĕn s̄̀wn h̄nụ̀ng k̄hxng mạn reìm s̄ênthāng s̄ū̀ xnākht k̄hxng kār tlād Crowd1 kạb reā d̂wy kār lng thabeīyn khuṇ s̄āmārt̄h reìm s̄r̂āng rāy dị̂ bæb phās̄ sīf næanả Crowd1 h̄ı̂ kạb khn xụ̄̀n «kār tlād xxnlịn̒ Crowd1 dảnein kār thạ̀w lok  

p̄hū̂ k̀xtậng:                           Sir Jonas Eric Werner (s̄wīden)

krrmkār p̄hū̂cạdkār:             Johan Stael cāk Holstein (s̄wīden) 

p̄hū̂cạdkār f̄̀āy k̄hāy:             Peter Jacobson (s̄wīden)

Kār teibto xỳāng mh̄āṣ̄āl

reìm nı deụ̄xn mkrākhm 2562 1.5 L̂ān s̄māchik! Nı wạn thī̀ 25 mkrākhm 2020 2.0 S̄māchik nạb l̂ān! Nı wạn thī̀ 12 kump̣hāphạnṭh̒ 2020 2.5 L̂ān s̄māchik! Nı wạn thī̀ 13 mīnākhm 2020 3.5 L̂ān s̄māchik! Nı wạn thī̀ 19 mes̄ʹāyn 2020 4.5 L̂ān s̄māchik! Nı wạn thī̀ 04 phvs̄ʹp̣hākhm 2020 p̄hllạphṭh̒ thī̀ dị̂ pĕn prāk ḍ kārṇ̒! "Mị̀mī xarị pĕn pị mị̀ dị̂"

Bạtr kherdit CROWD1

pĕn s̄māchik Crowd1 læa rạb kār̒d Crowd1 nı ṭ̄hāna s̄māchik khuṇ ca dị̂ rạb bạtr teim ngein Crowd1  mị̀mī kār trwc s̄xb kherdit khuṇ s̄āmārt̄h t̄hxnngein dị̂ tlxd welā dị̂ rạb kār yxmrạb nı ATM læa cud k̄hāy h̄lāy l̂ān kherụ̄̀xng thạ̀w lok  k̄ĥxmūl læa fạng k̒chạ̀n pheìmteim nı rĕw «nī̂! Kār̒d Crowd1 cheụ̄̀xm t̀x doytrng kạb krapěā ngein dicitxl k̄hxng khuṇ

khuṇ s̄āmārt̄h lng thabeīyn doy chı̂ pùm s̄ī dæng nī̂ khuṇ t̂xng mīchụ̄̀x fæntāsī rh̄ạs̄ p̄h̀ān t̂xng mī xỳāng n̂xy 8 tạw xạks̄ʹr tạw xạks̄ʹr tạw phimph̒ h̄ıỵ̀ 1 tạw xạks̄ʹr tạw phimph̒ lĕk 1 tạw læa xāc mī tạwlek̄h læa tạw xạks̄ʹr phiṣ̄es̄ʹ

Kontakt
  • Tel.: +49 30 36749902

  • E-mail : Vpulat@aol.com

Anschrift

Waldsassener Str. 6                   12279 Berlin

Hinweise

Impressum                         Datenschutz

Independent Affiliate for Crowd1  Unabhängiger Partner für Crowd1

Webdesign mit SEO:

Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu. Datenschutzerklärung